Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Yvon’s Springkussenverhuur

Algemeen

1.1
Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op de verhuur van de in de overeenkomst genoemde springkussens, welke is gesloten tussen Yvon’s Springkussenverhuur, en de in de overeenkomst genoemde huurder. Voor iedere transactie dient een huurovereenkomst te worden afgesloten.

Levering

1.2
Yvon’s Springkussenverhuur kan nimmer aansprakelijk worden gesteld bij (te) late leveringen of geen levering indien er sprake is van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan: transportmoeilijkheden, maatregelen van overheid, werkstakingen, calamiteiten.

1.3
De huurder staat in voor de aanwezigheid van eventuele vereiste vergunningen en kan zich bij weigering van verlening hiervan niet op overmacht beroepen.

1.4
Wanneer wij u assisteren met het in- en uitladen van uw voertuig zijn wij niet aansprakelijk te stellen voor eventuele schade als gevolg hiervan.

1.5
Huurder verplicht zich te helpen bij in- en uitladen van het gehuurde.

1.6
Onze auto’s dienen bij het festiviteitenterrein en/of gebouw te kunnen komen

1.7
Yvon’s Springkussenverhuur behoudt het recht, vervangende items te leveren indien er sprake is van mankementen aan het materiaal.

Exploitatie

1.8
Gedurende de exploitatie van de springkussens dient er ten allen tijde een volwassene toezicht te houden op de springkussens.

1.9
De huurder dient een aansprakelijkheid verzekering in bezit te hebben.

1.10
Het is de huurder niet toegestaan de gehuurde springkussens zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verhuurder aan een ander te verhuren of anderszins in gebruik te geven. Het beplakken, beschilderen of op andere wijze bewerken van de gehuurde springkussens is niet toegestaan.

Verboden

1.11
Bij windkracht 5 of hoger is het verboden om het springkussen in gebruik te nemen.

1.12
Bij een regenbui dient de huurder te allen tijde het springkussen aan te laten staan.

1.13
Het is ten strengste verboden om de springkussens met eten en drinken te betreden.

1.14
Het is ten strengste verboden om de springkussens met schoenen aan te betreden.

1.15
Het is ten strengste verboden om de springkussens met voorwerpen te betreden welke schade kunnen en zullen veroorzaken aan de springkussens.

1.16
Het is ten strengste verboden om de springkussens met meer dan het toegestane aantal bezoekers te betreden.

1.17
Er mag nooit confetti gebruikt worden op het springkussen. Wanneer confetti nat is geworden op het springkussen ontstaan er confetti afdrukken die er niet meer uitgaan.

1.18
Betreden van de springkussen attractie geschied geheel op eigen risico voor de bezoekers. Yvon’s Springkussenverhuur kan nimmer aansprakelijk worden gehouden voor het gedrag van de bezoekers op de springkussen attractie en de daaruit eventuele opgelopen gevolgen voor de bezoeker.

Aansprakelijkheid

1.19
De huurder kan Yvon’s Springkussenverhuur op geen enkele wijze aansprakelijk stellen voor schade of persoonlijke ongevallen die voortvloeien uit het gebruik van onze springkussens. Zo is het gebruik van de springkussens ten allen tijde voor eigen risico van de huurder.

1.20
De huurder is aansprakelijk voor alle schade welke gedurende de huurtijd aan het gehuurde mocht worden toegebracht. Alle kosten vanwege diefstal, vermissing e.d. zijn voor rekening van de huurder.

1.21
Indien reparaties noodzakelijk zijn als gevolg van een onvakkundige behandeling, reparaties van derden, of enig andere oorzaak die niet als normale slijtage kan worden beschouwd, dan worden de kosten verrekend met de waarborgsom. Indien de kosten voor reparatie het bedrag van de waarborgsom te boven gaan, is de huurder aansprakelijk voor het resterende bedrag.

1.19
Voor schade die de huurder aan derden, direct of indirect, ingevolge het gebruik van de gehuurde springkussens veroorzaakt is de verhuurder niet aansprakelijk.

1.22
Verwarmingsbronnen, zoals luchtbranders, straalkachels en verlichting dienen zodanig te worden geplaatst of opgehangen, dat er geen schade aan de gehuurde springkussens kan ontstaan.

Betaling

1.23
De huurder is verplicht het overeengekomen bedrag voor aanvang uit te betalen aan Yvon’s Springkussenverhuur. Indien de huurder de betaling niet voor aanvang voldoet heeft Yvon’s Springkussenverhuur het recht om zijn werkzaamheden onmiddellijk te staken, zonder dat de huurder enig recht op schadeloosstelling kan doen gelden, terwijl het totale overeengekomen bedrag aan Yvon’s Springkussenverhuur verschuldigd blijft.

Overige

1.24
De gehuurde springkussens blijven ten allen tijde eigendom van de verhuurder. Levering vindt plaats onder eigendomsvoorbehoud.

1.25 De huurders mogen kosteloos annuleren bij slecht weer. De springkussens moeten na afloop van het evenement gelijk weer schoon en droog opgerold worden. Dit om te voorkomen dat de springkussens ontvreemd worden of dat de kussens nat regenen!